Juridiskt stöd hela vägen

Analys - Anspråk - Förhandling

Juridiskt stöd hela vägen

Analys - Anspråk - Förhandling

Befinner du dig i en entreprenadtvist? 

En entreprenadtvist kan vara komplex och utmanande för samtliga inblandade. Vi har lång erfarenhet och kompetens för att lösa entreprenadtvister snabbt och effektivt. Vi erbjuder professionell rådgivning och stöd under hela processen för att nå resultat och tillfredsställande lösningar.

Kontakta oss för att boka in ett möte redan i dag och ta del av rådgivning från erfarna jurister inom entreprenadjuridik.

Förlikning av en entreprenadtvist

En entreprenadtvist kan uppstå på många olika sätt. Det kan vara allt från att entreprenören inte har hållit leveranstiden, att beställaren bestrider betalning av ÄTA-arbeten eller faktiska fel i entreprenaden. Våra jurister kan anlitas som ombud i syfte att nå en förlikning mellan parterna.

Förlikningsprocessen innebär ofta en snabbare och långt mer kostnadseffektiv lösning än att tvista i domstol. Vi kan upprätta och granska juridiskt hållbara förlikningsavtal.

Vi hjälper dig att navigera genom förhandlingsprocessen vid en entreprenadtvist, inklusive:

  • Analys av kontrakt, dokumentation och övrig bevisning
  • Identifiering av potentiella anspråk
  • Förberedelse av underlag för förhandling
  • Biträde vid förhandlingar
  • Uppföljning och dokumentation

Med vår hjälp kommer ni bli vägledda med trygghet och kompetens genom förhandlingsprocessen.

Korrekta entreprenadavtal

Hur förebygger ni entreprenadtvister? Vi kan bistå er att granska, upprätta och förhandla entreprenadavtal så att de är anpassade efter era och parternas avsikter. Varje projekt – och därmed entreprenadavtal – är och ska vara unikt. Vi rekommenderar att standardavtal ska ingå som kontraktshandling. Exempel på dessa är; 

  • AB 04 används i samband med utförandeentreprenader
  • ABT 06 används i samband med totalentreprenader
  • ABS 09 används i samband med småhusentreprenader

Tvist i domstol eller skiljeförfarande

I vissa fall kan inte entreprenadtvister lösas genom förlikning utan det är nödvändigt att tvista i domstol eller genom skiljeförfarande. Vi biträder som ombud under entreprenadtvister och kan inledningsvis bistå er att undersöka möjligheterna om en process i domstol eller skiljenämnd kan vara framgångsrik. Vi biträder er sedan under hela processen.

Det är också viktigt att redan vid kontraktsskrivningen fundera över och bestämma hur en potentiell tvist ska lösas, dvs om parterna önskar teckna avtal att en tvist ska lösas genom allmän domstol eller av en skiljenämnd. Viktiga aspekter vid val av sådan klausul är tex kostnader, tidsåtgång och frågor om offentliggörande och sekretess.

Entreprenadjuridik – beställare

Beställare av entreprenader kan vara både privatpersoner och näringsidkare. Som privatperson kan det vara svårt att veta vilken typ av avtal som ska tecknas och vad som är viktigt att tänka på vid upphandling av entreprenadtjänster. Vi kan vägleda dig som privatperson inför och under byggprocessen.

Även vana beställare, företagare, kan behöva se över sina avtal. Om det sedan uppstår en tvist är det inte ovanligt att beställaren inte har tid eller kompetens att driva tvisten framgångsrikt. Det är avgörande om ett bra ombud kopplas in. Vi har lång erfarenhet av att biträda beställare i olika typer av ärenden. 

Entreprenadjuridik – entreprenör

Vi har företrätt en mängd olika entreprenörer inom bygg, mark- och anläggning, drift- och underhåll, snickerier, nybyggnation och renoveringar osv.

En byggentreprenör kommer sannolikt under sin livstid hamna i någon form av tvist med beställare gällande förseningar, betalningar eller påståenden att det föreligger fel i entreprenaden. Vi kan biträda er under ärendets gång så att ni själva kan lägga fokus på att driva verksamheten framåt. 

entreprenadstvist

Slutliga ord

Entreprenadtvister tar tid, energi och är ofta mycket kostsamt. Det är därför viktigt att både beställare och entreprenör har kompetens nog och är insatta i den komplexa juridiken. Detta gäller såväl vid avtalsskrivning som när det uppstått en tvist mellan parterna. Vi har som mål att erbjuda kostnadseffektiva juridiska lösningar, gärna i syfte att nå en snabb och effektiv uppgörelse mellan parterna.

Det finstilta

God advokatsed. Vi följer Advokatsamfundets regler 

Ansvarsförsäkring. Våra jurister omfattas av ansvarsförsäkring från IF.

Arvode och kostnader. Vi kommer överens om arvode och villkor kring faktureringen innan samarbetet påbörjas. Vi tar hänsyn till tvistens komplexitet, vår nedlagda tid och värde i resultatet.

Erfarna jurister inom entreprenadjuridik.